Excel funkce COVARIANCE.P

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce COVARIANCE.P v Excelu slouží k výpočtu kovariance mezi dvěma množinami dat. Kovariance vyjadřuje míru, jakým se dvě veličiny spolu mění. Kladná kovariance znamená, že obě veličiny se spolu zvyšují nebo snižují, zatímco záporná kovariance znamená, že jedna veličina se zvyšuje, když druhá klesá a naopak.

Syntaxe funkce COVARIANCE.P je následující:

=COVARIANCE.P(matice1; matice2)

Parametr matice1 představuje první množinu dat a matice2 druhou množinu dat. Tyto množiny dat musí mít stejný počet položek a mohou být zadány jako buňkové odkazy nebo jako samostatné hodnoty oddělené čárkami.

Například, pokud máme dvě množiny dat, kde první obsahuje počty prodaných jednotek a druhá ceny jednotek, můžeme pomocí funkce COVARIANCE.P vypočítat kovarianci těchto množin:

=COVARIANCE.P(A2:A10;B2:B10)

Tento vzorec vrátí kovarianci mezi množinou počtů prodaných jednotek v rozsahu buněk A2:A10 a množinou cen jednotek v rozsahu buněk B2:B10.

Další příklady využití funkce COVARIANCE.P zahrnují analýzu portfolia, kde kovariance mezi dvěma investičními nástroji pomáhá určit riziko a výnosnost portfolia, nebo v oblasti marketingových výzkumů, kde kovariance mezi nákupními vzory a věkem zákazníků může pomoci při výběru cílové skupiny pro reklamní kampaň.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: