Excel funkce F.DIST

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce F.DIST v Excelu se používá k výpočtu kumulativní pravděpodobnosti hodnot F-rozdělení. F-rozdělení se používá při testování hypotéz, kdy se porovnávají rozptyly dvou souborů dat.

Syntaxe funkce F.DIST je následující:

F.DIST(x; volnost1; volnost2; kumulativní)

Parametry:

  • x: Hodnota, pro kterou chceme vypočítat kumulativní pravděpodobnost F-rozdělení (Musí být nezáporné číslo)
  • Volnost1: Počet stupňů volnosti v čitateli – číslo mezi 1 a 10^10 (vyjma čísla 10^10)
  • Volnost2: Počet stupňů volnosti ve jmenovateli – číslo mezi 1 a 10^10 (vyjma čísla 10^10)
  • Kumulativní: Určuje, zda se má vypočítat kumulativní distribuční funkce (PRAVDA) nebo hustota pravděpodobnosti (NEPRAVDA)

Například, chceme-li spočítat kumulativní pravděpodobnost F-rozdělení pro hodnotu 3 s 3 stupni volnosti čitatele a 8 stupni volnosti jmenovatele, použijeme následující vzorec:

=F.DIST(3; 3; 8; PRAVDA)

Výsledek bude 0,9048, což znamená, že pravděpodobnost, že hodnota F-rozdělení bude menší nebo rovna 3, je 90,48 %.

Další příklady využití funkce F.DIST zahrnují:

  • Výpočet kritických hodnot F-rozdělení pro různé hladiny významnosti a stupně volnosti
  • Výpočet pravděpodobnosti, že rozdíl mezi rozptyly dvou souborů dat je významný
  • Testování hypotéz o rozptylech v různých souborech dat

Je třeba poznamenat, že funkce F.DIST vypočítává kumulativní pravděpodobnost F-rozdělení pouze pro hodnoty v rozmezí 0 a 1. Pokud potřebujete vypočítat pravděpodobnost F-rozdělení pro hodnoty mimo toto rozmezí, můžete použít funkci F.DIST.RT

Funkce F.DIST v Excelu na druhou stranu vrací hodnotu levostranného rozdělení pravděpodobnosti, tedy pravděpodobnost, že hodnota náhodného jevu je větší nebo rovna určité hodnotě. Používá se pro výpočet pravděpodobnosti, když máme danou hodnotu F-poměru a počet stupňů volnosti a chceme zjistit, jaká je pravděpodobnost, že hodnota F-poměru je větší nebo rovna této hodnotě.

Levostranné rozdělení pravděpodobnosti se zaměřuje na pravděpodobnost, že hodnota náhodného jevu je menší nebo rovna dané hodnotě. Používá se v situacích, kdy máme zájem o měření, které by mělo být menší nebo rovno určitému limitu. Například při testování účinnosti léčiva se můžeme zajímat o pravděpodobnost, že léčivo snižuje symptomy pacientů o určitý limit.

Funkce F.DIST.RT v Excelu vrací hodnotu pravostranného rozdělení pravděpodobnosti, tedy pravděpodobnost, že hodnota náhodného jevu je menší nebo rovna určité hodnotě. Používá se pro výpočet pravděpodobnosti, když máme danou hodnotu F-poměru a počet stupňů volnosti a chceme zjistit, jaká je pravděpodobnost, že hodnota F-poměru je menší nebo rovna této hodnotě.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: